Psychology_and_Well-Being__PAWB__Clinic_12855.original.jpg

Cwrs ar Sgiliau Ymarferol i Ddadansoddi Ymddygiad

Am beth mae'r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi gwybodaeth a sgiliau ymarferol i fynychwyr ar gyfer gweithredu strategaethau dadansoddi ymddygiad sylfaenol mewn lleoliadau ysgol a chartref. Bydd mynychwyr yn dysgu strategaethau ar gyfer helpu plant i ennill sgiliau cyfathrebu, cymdeithasol ac academaidd pwysig, sut i bennu rhai rhesymau pam mae ymddygiadau heriol yn digwydd, a sut i ddisodli ymddygiadau problematig â sgiliau mwy priodol. Byddant hefyd yn dysgu am ystyriaethau moesegol pwysig wrth weithredu strategaethau dadansoddi ymddygiad.

Pwy ddylai gofrestru ar gyfer y cwrs hwn?

Mae’r cwrs yn briodol ar gyfer pob lefel o weithwyr proffesiynol sy’n gweithio mewn ysgolion, gan gynnwys athrawon, cynorthwywyr cymorth dysgu, therapyddion lleferydd, nyrsys, therapyddion galwedigaethol, a phenaethiaid. Byddai unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant sydd â diffyg sgiliau ac ymddygiad heriol yn elwa o fynychu'r cwrs hwn. Mae'r cwrs hefyd yn addas ar gyfer rhieni plant â diffyg sgiliau a/neu ymddygiad heriol sy'n dymuno dysgu mwy am strategaethau dadansoddol ymddygiad y gellir eu defnyddio gartref.

Pryd a ble mae'r cwrs yn cyfarfod?

Mae'r cwrs 11 wythnos yn cyfarfod ar nos Fawrth o 5-9pm ar gampws Trefforest Prifysgol De Cymru. Mae cwrs 2024 yn dechrau ar 20 Chwefror ac yn dod i ben ar 21 Mai.

Pwy yw'r hyfforddwyr ar gyfer y cwrs?

Addysgir y cwrs gan Christopher Seel, sy'n Ddadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig gan y Bwrdd ac UKBA (tystysgrif) ac mae'n rhan o Dîm Clinigol Dadansoddi Ymddygiad PDC. Mae ganddo gyfoeth o brofiad o weithio gydag unigolion ag amrywiaeth o ymddygiad heriol yn y cartref, yn yr ysgol, yn y carchar ac mewn lleoliadau clinigol.

A gaf i ennill cymhwyster Technegydd Ymddygiad Cofrestredig (RBT) trwy fynychu'r cwrs hwn?

Mae'r rhaglen hyfforddi hon yn seiliedig ar Restr Tasgau RBT (2il argraffiad.) ac mae wedi'i chynllunio i fodloni'r gofyniad hyfforddi 40-awr ar gyfer ardystiad RBT. Cynigir y rhaglen yn annibynnol ar y BACB. I ddod yn RBT, bydd angen i chi hefyd gwblhau asesiad yn seiliedig ar gymhwysedd ar ddiwedd y cwrs. Mae'r asesiad hwn yn orfodol os hoffech ddod yn RBT, ond yn ddewisol os nad ydych. Mae dod yn RBT hefyd yn gofyn am basio arholiad RBT y BACB, a weinyddir gan y BACB ac sydd ar wahân i'r asesiad cymhwysedd. Ar ôl cymhwyso, rhaid i RBTs gael eu goruchwylio gan Ddadansoddwr Ymddygiad Ardystiedig y Bwrdd (BCBA) ddwywaith y mis i gynnal y cymhwyster. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cymhwyster RBT trwy ymweld â wefan BACB.

Faint mae'r cwrs yn ei gostio?

Mae'r cwrs yn costio £515 y pen.

 phwy y gallaf gysylltu os oes gennyf gwestiynau?

Os oes gennych gwestiynau am y cwrs, cysylltwch â Christopher Seel.

Sut ydw i'n cofrestru?

Gallwch gofrestru ar gyfer y cwrs drwy ein siop ar-lein.